Ukrajina

ZÁPIS UKRAJINSKÝCH DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V MŠ ŠIKULKA , ČESKÁ LÍPA

Pro školní rok 2022/2023 se děti k plnění povinného předškolního vzdělávání  = děti, které dosáhly do 31.8.2022 pěti let , přihlásí v termínu 7.6.2022 na MŠ ŠIKULKA.

 

1/ Žádosti o přijetí můžete tedy podávat 7.6.2022 v době 10°° - 14°° hodin.  - zadost_o_prijeti_ditete_ms_cesko-ukrajinsky.pdf

2/ doložení dokladu o totožnosti dítěte a zákonného zástupce (vízum či podobný dokument)

3/ doložení potvrzení o očkování od lékaře (kopie očkovacího průkazu)

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem ( § 50 zákona č. 258/2000 Sb.).

Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

4/ Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou děti přijímány podle data narození od věkově nejstarších a dle volné kapacity.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne  ředitelka MŠ  na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře.

5/ REGISTARČNÍ ČÍSLA

·        Každé z podaných žádostí bude přiděleno registrační číslo, které obdrží i zákonný zástupce přihlašovaného dítěte .

·        Seznam přijatých dětí – jejich přidělené registrační číslo – bude zveřejněn na našich webových stránkách ( v sekci UKRAJINA) a v budově mateřské školy na nástěnce ve vstupní hale.

·        O převzetí  ,,Rozhodnutí o přijetí“ do mateřské školy budete informováni na www stránkách školy či telefonicky do 30 dnů od zveřejnění seznamu přijatých dětí.

·        Pokud na seznamu nebude Vaše registrační číslo, žádost byla zamítnuta.

                                                             

 

                                                                                                                                                                                                           Bc. Šárka MALÁ, ředitelka školy