Ukrajina

ZÁPIS UKRAJINSKÝCH DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

V MŠ ŠIKULKA , ČESKÁ LÍPA

 

 

Pro školní rok 2023/2024 se děti k plnění povinného předškolního vzdělávání  = děti, které dosáhly do 31.8.2023 pěti let , přihlásí v termínu 10.5.2023 na MŠ ŠIKULKA.

 

 

 

1/ Žádosti o přijetí můžete tedy podávat 10.5.2023 v době 10°° - 14°° hodin.  -zadost_o_prijeti_ditete_ms_cesko-ukrajinsky.pdf z

 

 

2/ doložení dokladu o totožnosti dítěte a zákonného zástupce (vízum či podobný dokument)

 

 

3/ doložení potvrzení o očkování od lékaře (kopie očkovacího průkazu)

 

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem ( § 50 zákona č. 258/2000 Sb.).

 

 

Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 

4/ Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou děti přijímány podle data narození od věkově nejstarších a dle volné kapacity.

 

 

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne  ředitelka MŠ  na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře.

 

 

5/ REGISTARČNÍ ČÍSLA

 

 

·        Každé z podaných žádostí bude přiděleno registrační číslo, které obdrží i zákonný zástupce přihlašovaného dítěte .

 

 

·        Seznam přijatých dětí – jejich přidělené registrační číslo – bude zveřejněn na našich webových stránkách ( v sekci UKRAJINA) a v budově mateřské školy na nástěnce ve vstupní hale.

 

 

·        O převzetí  ,,Rozhodnutí o přijetí“ do mateřské školy budete informováni na www stránkách školy či telefonicky do 30 dnů od zveřejnění seznamu přijatých dětí.

 

 

·        Pokud na seznamu nebude Vaše registrační číslo, žádost byla zamítnuta.                                                                                                                                                                                                                      


   Informace o úplatě za stravování   - images/uk-plata-za-stravovn.pdf

 


 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           Bc. Šárka MALÁ, ředitelka školy