ÚPLATA ZA STRAVNÉ

 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ


Ředitelka mateřské školy stanovila od 03.03.3020  úplatu:

1)      Kategorie 2 - 3 let, celodenní stravování, ve výši ………………………………38,-Kč/den

2)      Kategorie 3-6 let, celodenní stravování, ve výši …………………………………38,-Kč/den

3)      Kategorie 3-6 let, polodenní stravování, ve výši …………………………………   38,-Kč/den

(děti  obdrží náhradní svačinu v hodnotě odpol.svačiny)

4)      Kategorie 7-10 let, celodenní stravování, ve výši ………………………………42,-Kč/den

(děti s odkladem školní docházky)

5)      Kategorie 7-10 let, polodenní stravování, ve výši ………………………………….42,-Kč/den

(děti s odkladem školní  docházky;  obdrží náhradní svačinu v hodnotě odpol.svačiny )

6)      Kategorie dospělých (zaměstnanci MŠ), cena oběda …………………………….. 30,- Kč/den

Cena stravného je včetně pitného režimu, který se poskytuje dětem nepřetržitě během celého dne dle individuálních potřeb a podmínek.

Druh stravy

Cena pro děti 2-6 let

Cena pro děti 7 let (ve školním roce)

Dospělí

Ranní svačina

              8,-Kč

                            9,-Kč

0,- Kč

Oběd

          22,-Kč

                          25,-Kč

30,- Kč

Svačinka

             8,-Kč

                            8,-Kč

0,- Kč

Celkem

           38,-Kč

                          42,-Kč

30,- Kč

 


Způsob a podmínky úhrady úplaty


1.       Úplatu za stravné uhradí zákonný zástupce dítěte:

2.        a) bezhotovostním převodem – trvalým příkazem – na bankovní účet KB, se zadáním přiděleného variabilního symbolu - splatný nejdéle do 5.dne daného měsíce

 

·         Číslo účtu:                          8236-421/0100

·         Variabilní symbol:              dodá ekonomka

·         Konstantní symbol:             0308

·         Text:                                    jméno dítěte, stravné

 

 b) v hotovosti  u vedoucí školního stravování – splatné zpravidla 10.den v kalendářním měsíci

 

 

3.       Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet školy nebo den platby v hotovosti u vedoucí školního stravování.

 

4.       Vyúčtování se provádí v měsíci lednu a září  při přeplatku nad 500,- Kč a ke dni ukončení docházky do mateřské školy.

 

5.       Vedoucí školní jídelny může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

 

6.       Ředitelka mateřské školy může na základě § 35 odst. 1 d) školského zákona č. 561/2004 Sb., po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování nebo ve stanoveném termínu nedohodne s vedoucí školní jídelny jiný termín či způsob úhrady.Ostatní


1. Pokud má dítě od lékaře předepsanou dietu, dohodne se zákonný zástupce s ředitelkou školy a vedoucí stravování na způsobu stravování.

2. Pokud je zákonnému zástupci známa jakákoliv alergie na potraviny, je v zájmu dítěte, aby tuto skutečnost nahlásil učitelce a vedoucí stravování.

3. Pokud je dítě vedeno v denní docházce a není řádně omluveno zákonným zástupcem, mají tito nárok na oběd 1.den nemoci. Vyzvednou si ho ve školní kuchyni v době od 11 – 11.30 hod. do vlastních nádob.