ÚPLATA ZA STRAVNÉ

 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 

 

Ředitelka mateřské školy stanovila od 1.10.2022  úplatu:

 

 

1)      Kategorie 2 - 3 let, celodenní stravování, ve výši ………………………………46,-Kč/den

 

 

2)      Kategorie 3-6 let, celodenní stravování, ve výši …………………………………46,-Kč/den

 

 

3)      Kategorie 7-10 let, celodenní stravování, ve výši ………………………………50,-Kč/den

(děti s odkladem školní docházky)

 

64)     Kategorie dospělých (zaměstnanci MŠ), cena oběda …………………………….. 34,- Kč/den

 

 

Cena stravného je včetně pitného režimu, který se poskytuje dětem nepřetržitě během celého dne dle individuálních potřeb a podmínek.

 

 

Druh stravy

 

 

Cena pro děti 2-6 let

 

 

Cena pro děti 7 let (ve školním roce)

 

 

Dospělí

 

 

Ranní svačina

 

 

              11,-Kč

 

 

                            12,-Kč

 

 

0,- Kč

 

 

Oběd

 

 

          26,-Kč

 

 

                          28,-Kč

 

 

34,- Kč

 

 

Svačinka

 

 

             9,-Kč

 

 

                            10,-Kč

 

 

0,- Kč

 

 

Celkem

 

 

           46,-Kč

 

 

                          50,-Kč

 

 

30,- Kč

 

 

 

 

Způsob a podmínky úhrady úplaty

 

 

1.       Úplatu za stravné uhradí zákonný zástupce dítěte:

 

 

2.        a) bezhotovostním převodem – trvalým příkazem – na bankovní účet KB, se zadáním přiděleného variabilního symbolu - splatný nejdéle do 5.dne daného měsíce

 

 

·         Číslo účtu:                          8236-421/0100

 

·         Variabilní symbol:              dodá ekonomka

 

·         Konstantní symbol:             0308

 

·         Text:                                    jméno dítěte, stravné

 

 b) v hotovosti  u vedoucí školního stravování – splatné zpravidla 10.den v kalendářním měsíci

 


 

3.       Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet školy nebo den platby v hotovosti u vedoucí školního stravování.

 

4.       Vyúčtování se provádí v měsíci lednu a září  při přeplatku nad 500,- Kč a ke dni ukončení docházky do mateřské školy.

 

5.       Vedoucí školní jídelny může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

 

6.       Ředitelka mateřské školy může na základě § 35 odst. 1 d) školského zákona č. 561/2004 Sb., po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování nebo ve stanoveném termínu nedohodne s vedoucí školní jídelny jiný termín či způsob úhrady.

 

 

Ostatní

1. Pokud má dítě od lékaře předepsanou dietu, dohodne se zákonný zástupce s ředitelkou školy a vedoucí stravování na způsobu stravování.

 

2. Pokud je zákonnému zástupci známa jakákoliv alergie na potraviny, je v zájmu dítěte, aby tuto skutečnost nahlásil učitelce a vedoucí stravování.

 

3. Pokud je dítě vedeno v denní docházce a není řádně omluveno zákonným zástupcem, mají tito nárok na oběd 1.den nemoci. Vyzvednou si ho ve školní kuchyni v době od 11 – 11.30 hod. do vlastních nádob.


4.Jestliže dojde, z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, k uzavření celé MŠ, obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci odebírat jako jídlo s sebou.


Zároveň může zařízení nadále  sloužit pro stravování zaměstnanců. Pokud však ze závažných organizačních nebo jiných důvodů není mateřská škola schopna provoz školního stravování zabezpečit, může jej přerušit. V obou případech bude MŠ informovat zákonné zástupce na webových stránkách školy.