ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Vzdělávání se dítěti  poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, a to i v případě dětí s odkladem dodatečným odkladem povinné školní docházky.

Ředitelka mateřské školy stanovila úplatu za předškolní vzdělávání takto:

(1) podle § 6 odst.2 pro celodenní provoz ve výši………........………..………...….…..500,-Kč

 (2) pro zákonného zástupce dítěte, které navštěvuje mateřskou školu s celodenním provozem a v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona se nezapočítává do počtu dětí v MŠ pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení ve výši ………………………………………………………………………….. 333,- Kč

 (3) pro zákonného zástupce dítěte, které z důvodu nemoci nenavštěvovalo mateřskou školu ani jeden den v měsíci,
ve výši 50% úplaty podle bodu 1), tj. 250,-Kč; 50%  úplaty a  podle bodu 3), tj. 167,- Kč .


Snížení úplaty v případě přerušení provozu a při mimořádném opatření

(1) V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu se úplata  stanoví  na 125,- Kč za započatý týden.

·         Pro děti z jiné MŠ se úplata stanoví dle termínů, uvedených v žádosti o přijetí v době letních prázdnin.

 

a)      při zrušení trvalého příkazu na měsíc červenec a srpen

-          celá platba musí být uhrazena v termínu (vyvěšen na nástěnce) daném ekonomkou, a to v hotovosti u ekonomky, přičemž přeplatky za neodchozené dny se nevracejí,

b)     při zachování trvalého příkazu

-          přeplatky se budou vracet v měsíci lednu


Způsob a podmínky úhrady úplaty

1.       Úplatu za školné uhradí zákonný zástupce dítěte:

 a) bezhotovostním převodem – trvalým příkazem – na bankovní účet KB, se zadáním přiděleného variabilního symbolu - splatný nejdéle do 5. dne daného měsíce

·         Číslo účtu:                          8236-421/0100

·         Variabilní symbol:              dodá ekonomka

·         Konstantní symbol:             0308

·         Text:                                    jméno dítěte, školné

 

 b) v hotovosti  u ekonomky – splatné zpravidla 10.den v kalendářním měsíci

 

2.       Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet školy nebo den platby v hotovosti u ekonomky.

3.       Vyúčtování se provádí  v měsíci lednu.

4.       Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

5.       Ředitelka mateřské školy může na základě § 35 odst. 1 d) školského zákona č. 561/2004 Sb., po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné nebo ve stanoveném termínu nedohodne s ředitelkou jiný termín či způsob úhrady.