ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PLATNÉ OD 1.9.2024
Vzdělávání se dítěti  poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, a to i v případě dětí s odkladem dodatečným odkladem povinné školní docházky.(1Výše úplaty

Ředitelka  stanovil úplatu za předškolní vzdělávání takto:

(1) podle § 6 odst.2 pro celodenní provoz ve výši………........………..………...….…..760,-Kč

 (2) pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona  nezapočítává do počtu dětí v MŠ pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení ve výši …………………………………………………………..…  506,-Kč

 (3) pro zákonného zástupce dítěte, které z důvodu nemoci nenavštěvovalo mateřskou školu ani jeden den v měsíci,
ve výši 50% úplaty podle bodu 1), tj. 380,-Kč; 50%  úplaty a  podle bodu 3), tj. 253,- Kč .

 


Snížení úplaty v případě přerušení provozu a při mimořádném opatření

(1) Pokud přerušení provozu mateřské školy přesáhne celkovou dobu 5 vyučovacích dnů v měsíci červenci a srpnu, úplata  se stanoví  na 190,- Kč za započatý týden.

·         Pro děti z jiné MŠ se úplata stanoví dle termínů, uvedených v žádosti o přijetí v době letních prázdnin.

a)      při zrušení trvalého příkazu na měsíc červenec a srpen

-          celá platba musí být uhrazena v termínu (vyvěšen na nástěnce) daném ekonomkou, a to v hotovosti u ekonomky, přičemž přeplatky za neodchozené dny se nevracejí,

 


             Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty je

a)      zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst.2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)

b)      zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách)

c)      rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§ 12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách) nebo

d)      účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte dle zákona 401/2012 Sb.,

e)      zákonný zástupce, který v souvislosti s pandemickou situací či při mimořádném opatření, vyplní čestné prohlášení k prokázání nároku na osvobození od úplaty

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.Prokázání nároku na osvobození od úplaty

(1) Nárok na osvobození od úplaty vzniká v měsíci, kdy byla podaná žádost o osvobození, spolu s originálem rozhodnutí o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče. Žádost je nutné obnovovat každý rok. Přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi musí být doloženo aktuálním ,, Oznámením o změně výše dávky státní sociální podpory“  ( zpravidla za období 6 měsíců).

(2) Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.


Způsob a podmínky úhrady úplaty

1.       Úplatu za školné uhradí zákonný zástupce dítěte:

 a) bezhotovostním převodem – trvalým příkazem – na bankovní účet KB, se zadáním přiděleného variabilního symbolu - splatný nejdéle do 5. dne daného měsíce

·         Číslo účtu:                          8236-421/0100

·         Variabilní symbol:              dodá ekonomka

·         Konstantní symbol:             0308

·         Text:                                    jméno dítěte, školné

 

 b) v hotovosti  u ekonomky – splatné zpravidla 10.den v kalendářním měsíci

 

2.       Dnem úhrady se rozumí den připsání platby na účet školy nebo den platby v hotovosti u ekonomky.

3.       Vyúčtování se provádí  v měsíci lednu a září.

4.       Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

5.       Ředitelka mateřské školy může na základě § 35 odst. 1 d) školského zákona č. 561/2004 Sb., po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné nebo ve stanoveném termínu nedohodne s ředitelkou jiný termín či způsob úhrady.Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Rodič bude vždy před přijetím dítěte do mateřské školy informován o podmínkách úplaty. Stanovení základní částky úplaty za předškolní vzdělávání  bude při změně řešeno formou dodatku této směrnice, a to  k 1.září nového školního roku.
(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je platná od 01.09.2024